Hỏi

Tôi hỏi đất:
– Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước:
– Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
– Cỏ sống với cỏ thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?

(Thư mùa đông – Hữu Thỉnh, 1992)